Hoxan Profiles (1962)

     Contains profile information: 18
     Profile contains photos: 4
     In Memory: 6
     Contains "In Memory" entry: 5
     Military Service: 1
   Restricted to Hoxans only

     

Show by:    A-Z    Last Updated: 18    Newest Members: 18    Latest Comments: 10  


Surojit Banerjee    
Bishwadeep Banerji
Ratandip Banerji
Ashutosh Bhowmic
Biplob Chakravorty
Subhash Chandra
Shyamalendu Chatterji   
Gautam Kumar (Jim) Chaudhuri   
Buddha Dev Das   
Dilip Das
Subhash Das
Prabir Dasgupta   
Sunil De
Avijit Ganguli
Sujoy Ganguli
Sutanu K Ghose  
Tarun Ghosh
Ajit Grewal
Vijay Grover
Som Sankar Gupta   
Krishnanand Jha
Raj Kumar Kakrania    
Ashok Kumar
Kalyan Kundu
S Lakshmipathy    
Samir Maity
Tushar Mallik
Anand Mohan   
Avijit Mookerjee   
Subir Mukherji   
Florentine Nunes
Ranjit Kumar Palit   
Tushar Paul
Vinod Prasad
Priyodarsan Priyodarsan Sen (Pr…)   
Nadimpalli Venkata Ramana   
Seshan Rammohan    
Raghavendra Rao   
Kajal Roy   
Sakya Sinha Roy   
Ashok Roychoudhury   
Surinder Sabhlok
Shyamal Samanta
Ramendra Satyarthi
Biplab Sen
Priyadarshan Sen
Tulshi Prosad Sen   
Bani Prasanna Shaw
Deepak Shaw  
Kartikeshwar Narayan Singh
Rajesh Singhal
Toney Som
Mani John Varghese   
Mani John Varghese