Hoxan Profiles (1964)

     Contains profile information: 21
     Profile contains photos: 8
     In Memory: 1
     Contains "In Memory" entry: 1
     Military Service: 1
   Restricted to Hoxans only

        

Show by:    A-Z    Last Updated: 21    Newest Members: 21    Latest Comments: 16  


Ziaul Abedeen   
Pranab Kumar Adhikary    
Syed Belal Ahmed   
Fabian Alexander   
Kulwant S Arora
E. Azhar
Jayanta Basu
Ravi Bhatia
S. Biswas
Brojo Choudhury
Satrajit Choudhury   
Himodutti Das
Nansen D'sa (DSa)    
Gautam Ganguli   
Asis Ganguly
Vaskar Ganguly
Ahmed Hussain
Ranjan Jain
Hari Singh Kashyap
Parvez Ahmed Khan   
Amrit Khanna    
Krishnan Kumaramangalam   
Panna Lal
Rajiv Mahajan   
Virendra Mital   
Mukul Mitra
Inderjit Mukherji
Som Shankar Mukherji
Sanjit Palit    
Kesri Rai
Ds Randhawa
Desmond Redden   
Inderjit Roy
Taposh Roychoudhuri
Sukumar Samanta    
Subrata Sen   
Ujjal Sen
Ajit Singh
Jang Bahadur Singh    
Jasbir Singh
Kulwant Singh
Nirmal Singha   
Ashok Kumar Sinha
Ernest Smith
S. Som
Ramesh Sonpal   
Dharambir Sunda
Niral Surin   
Subhash Tanti
Jai Uppal    
Sailen Worah