Hoxan Profiles (1972)

     Contains profile information: 29
     Profile contains photos: 12
     In Memory: 2
     Contains "In Memory" entry: 2
     Military Service: 1
   Restricted to Hoxans only

     

Show by:    A-Z    Last Updated: 29    Newest Members: 29    Latest Comments: 20  


Ajit Banerjee   
Jayanta Banerjee
Soumitro Banerji   
Swapan Bhattacharya    
Santanu Bose   
Joydeb Chakravarty    
Gautam Chakravorty   
Abhijit Chatterjee   
Deepak Chhatwal   
Sanjay Choudhry    
Prakash Chowdhury
Rajat Chowdhury    
Anup Das   
Narasimha Dwarakanath   
Partha Ganguli   
Preobroto Ganguly    
Sandip K Ghosh
Shekhar Grewal
Prasenjit Guha   
Gautam Kumar Guin    
H G Harsha     
K. Jagannathan
Michael Jain
Rajkumar Jain
Sanat Kumar Jain
Piyush Jaiswal
Padmanand Jha
Padmanand Jha   
Satish Kumar Jha
Irfan Kazmi   
Andzaman Khan
Arif Khan
Arup Laha   
Rajesh R Lal
Rajiva Mishra
Ranjan Mukherjee   
Ashish Nandy
Kushal Kumar Niyogi
Suresh Ojha
Robin A Osta
Pramod Kumar Pandey
Ajit Pathak    
Kalyan Paul   
Ronodeb Paul    
Amritanshu Prasad   
Lala Shekar Prasad
Sundar Rajan   
Narendra Rajgarhia
P Pradyuman Reddy
Tejinder Singh Sandhu
Dilip Sarkar
Jaideb Sen    
Prasenjit Sen   
Dipak Sharan
Tushar Kanti Shaw
Bikash Kumar Singh    
Indrajit Kumar Singh
Surendra Pratap Singh   
Girish Kumar Sinha
Raj Kumar Sinha
Alok Teotia    
Umesh Kumar Tulshan