Hoxan Profiles (Year Unknown)

     Contains profile information: 15
     Profile contains photos: 3
   Restricted to Hoxans only

     

Show by:    A-Z    Last Updated: 15    Newest Members: 15    Latest Comments: 1  


Dida (Last Name Na)
Mayank (Last Name Na)
Mayuresh (Last Name Na)
Naaz (Last Name Na)
Paul (Last Name Na)
Shivani (Last Name Na)
Shraddha (Last Name Na)
Ankit Abhishek
Dilip Agrawal
Samir Agrawal
Anwar Ahmed
Salahuddin Ahmed
Mohammed Alam
Aditi Ambasta
Ashish Kumar Ambasta
Shubhendu Amitabh    
Abhinesh Anand
Rajan Bagaria
Ratanlal Bagaria
Shubhashish Banerjee
Sidhartha Banerjee
Subrato Banerjee
Surojit Banerjee
Aman Barla
Surajit J Basu
Sukanta Bhattacharya
Swaroop Bhattacharya
Aloke Bihani
Gautam Bose
Rajat Chakrabertty
Ritesh Chauhan
Aloke Datta
Sakshi Dubey
Arindam Dutta
Shagufta Fatima
Arafat Hassan
Jason Imam
Ankit Jain (Patni)
Sk Kant
Kiran Khaire
Mahzabeen Khanam
Ankita Kishore
Nikhil Krishna
Ajai Kumar
Deepak Kumar
Deepak Kumar
Gaurav Kumar
Kaushik Kumar
Prasant Kumar
Sandeep Kumar
Vikas Kumar (Prasad)    
Prabir Kundu
Abhijit Lahiri
Anisha Last Name Na
Aparna Last Name Na
Asif Last Name Na
Saurav Maitra
Anindya Maity
R Mansuri
Ajay Marwaha
Mohammed Masroor
Shanker Mazumdar
Ajit Minz
Avishek Mitra
Mitra Mitra
Sourabh Mohan
Avijit Mukherjee
Chandan Mukherjee
Shubho Nag
Bikash Nandi
Aditi Nilabh
Amit Pandey
Rajnikant Patel
Sashikant Patel   
Santosh Prakash   
Sharat Prakash
Arvind Prasad
Shubham Prasad
Priyanka Priya
Amitesh Ranjan
Rohit Ranjan
Prasanta Roy
Sugato Roy (?1985)
Avinash Sahay
Meena Sai
T Samir
Binod Sanu
Tarun Sarkar
Mr Sen
Aquil Shamim
Bhawani Shankar
Jay Anand Sheetal
Shivesh Kumar Shrivastava
Rajeev Shukla
Prakash Singh
Ramendra Shekhar Singh
Shailendra Singh
Rajesh Singh (Anand?)
Gaurav Sinha
Nischal Sinha
Ravi Bhushan Sinha   
Ashok Sunda
Nishant Suren
Pramod Kumar Thakur
Akash Theodore
Deepak Verma
Ritesh Verma
Shivesh Verma
Shahzad Zamil

Guest Members

Margaret (Carman)
Devyani Banerjee    
Ishan Bhandari  
Purabi Sinha Das
David Green  
Radha Kapuria  
Fr. S. Jayaraj Maria Louis, Sj   
Adrian Moore   
Richard Moore   
Jayashree Nair (Panikker)   
Sangeeta Sahai
Hyacinth (Cindy) Shave (Kumar)
Madhvi Singh
Abhishek Sinha
Mary Thwaites (Lance)   
Mridulla Toppo (Tirkey)
Anita Prakash Tripathi
Jack Zupez, S. J.