Hoxan Profiles (1978)

     Contains profile information: 37
     Profile contains photos: 7
     In Memory: 3
     Contains "In Memory" entry: 2
     Military Service: 2
   Restricted to Hoxans only

        

Show by:    A-Z    Last Updated: 37    Newest Members: 37    Latest Comments: 24  


Sandeep Agarwala   
Farid Ahmed
Rizwan Ahmed
Shariq Ahmed   
Kaiser Ali
Qamar Ali
Rakesh Amol
Raj (Vikas) Kumar Arora
Murtaza Azad
Barunava Banerjee   
Udayan Banerjee
Ravindra Bhagat
Amitava Biswas
Shankar Biswas (Manu)   
Pranab Chatterjee
Ashok Kumar Chattoraj   
Sandip Chaudhuri
Kaushik Kumar Das   
Arijit Dasgupta   
Gerard D'Costa
Sanjay D'Cruz   
Supratik Dey
Stephen D'Mello
Sankar Narayan Dutta   
Sumit Dutta
Partha Ghosh    
Pritam Ghosh
Sugato Ghosh
Diwakar Gupta
Prabhat Gupta
Priyadarshi Gupta   
Sanjay Gupta
Zeyaul Haque
Kanchan Hazra   
Dilbagh Singh Horra   
Afroz Iqbal
Sailesh Jain
Sushil Jain   
Anuj Jaipuriar   
Rakesh Juneja     
Jaideep Kalia   
Arvind Kapoor
Rakesh Kashyap
Sunil Kochar   
Nirmal Kongari  
Gautam Kumar
Talleen Kumar
Kishor Lal
Sri Gopal Lal
Uma Shankar Lal
Khursheed Mallick   
Amitava Mandal
Devashish Mukherjee
Rangam (Mithun) Mukherjee   
Kaushik Mukhopadhyaya
Tom Mundakel    
Hamza Mehdi Naqvi   
Sourindra (Sankar) Narayan Dutta   
Ashok Natarajan
Shambhu Nath
Purnendu Shekhar Ojha
Sushil Poddar
Hem Prakash
Ravi Prakash     
Satya Prakash
Dayanath Prasad
Shashi Sheshwar Prasad
Manoj Rana
Rajiv Ranjan   
Sanjoy Roy   
Subrata Roy    
Surojit Roy
Devashish Saha
Abhijit Sahay
Prashant Sahay   
Umesh Sahu
Umesh Sahu
Raja Sen
Soumen Sen
Ushir Ranjan Sen
Naveen Sethi
Arvind Shah
Deepak Sharma
Surojit Shome
Animesh Shrivastava
Rajan Shukla
Amitabh Singh   
Amrendra Pratap Singh   
Arvind Singh
Ashok Singh
Binay Singh (Pratap)   
Binod Singh
Binod Singh
Prahlad Singh   
Rajiv Ranjan Prasad Singh
Ashish Sinha
Ashok Kumar Sinha   
Chandan Sinha   
Gautam Sinha
Prafulla Sinha
Sanjay Sinha   
Satyendra Sinha
Jitendra Sondhi
Arvind Srivastava
Deepak Srivastava
Thomas Thachil   
Ajay Tirkey
Celestine Topno
Ajit Toppo   
Barun Upadhyay   
Sudhanshu Upadhyay    
Vikas Uppal
Deepak Verma
Shamim Yusuf