Hoxan Profiles (1985)

     Contains profile information: 37
     Profile contains photos: 13
     In Memory: 2
     Contains "In Memory" entry: 2
     Military Service: 1
   Restricted to Hoxans only

     

Show by:    A-Z    Last Updated: 37    Newest Members: 36    Latest Comments: 19  


Bimal Agarwal
Hassan Ajmeri
Pankaj Akhauri   
Md. Firoz Akhtar
Ahmad Ali
Henry A. Alias
Anjan K Ambastha    
Sandeep Arora
Satwant Singh Bagga
Manish Bakshi   
Tirthankar Banerjee   
Rajiv Ranjan Bhagat
Ajay Bhandari
Arunabh Bhattacharya   
Sumit Chakraborty
Gautam Kar Choudhari
Niraj Chowdhary   
Amitabh Lal Das    
Anupam Lal Das
Prasanna Lal Das
Joyjit Deb Roy   
Niraj Dwij (Jain)   
Arvind Francis    
Anup Gaurav
Nirmal Gopal Goel
Soumesh Das Gupta
Rishi Tuhin Guria
Israrul Haque
Dilip Jain   
Manish Jain
Sanjeev Jain   
Prabhat Jha
Prakash Jha   
Rajeev Jha   
Sanjeev Jha
Md. Samiullah Khan
Sajjad Ahmad Khan
Rajesh Khandelwal
Navin Kishore
Rai Gautam Krishna
Ajay Kumar
Anil Kumar Kumar
Manoj Kumar
Rajiv Kumar    
Ranjit Kumar   
Sandeep Kumar   
Sanjay Kumar    
Sunil Kumar
Arindam Kunar   
Sanjiv K. Lal
Vinayak Kumar Lal
Manoj K. Madhukar
Souvik Mallik
Debabrata Mitra   
Joji Tom Mundakel     
Anil Shekhar Ojha
Anupam Ojha
Vivek Prakash
Amit Prasad   
Maneesh Prasad   
Kedar Puri
Ajay Raghuvanshi
Nilay Raj
Devraj Rakshit   
Jay Prakash Rana
Sunil K. Rana
Priyadarshi Ranjan
Amit Roy
Jayanta Roy
Sudhir Kumar Roy  
Pritish R. A. Sah   
Sanjeeb Sahana   
Samdarshi Sanjay
Arshad Shamim
Rajesh Sharma    
Md. Ali Shaukat   
Amarjeet Singh
Binay Singh
Mukesh K. Singh
Rajnish Singh   
Rajnish Singh  
Sarabjit Singh
Yaswantnath Singh
Ashutosh K. Sinha   
Manish K. Sinha
Pankaj Sinha
Rajesh Sinha   
Sabyasachi Sinha    
Shashank Shekhar Sinha
Sirish K. Sonny   
Manoj K. Tewary   
Jose Thachil    
Shyam Thakur    
Ashok Tiwary
Anand Verma
Ravindra K. Verma
Aviraj Vikash