Hoxan Profiles (1969)

     Contains profile information: 24
     Profile contains photos: 7
     In Memory: 9
     Contains "In Memory" entry: 8
     Military Service: 1
   Restricted to Hoxans only

     

Show by:    A-Z    Last Updated: 24    Newest Members: 24    Latest Comments: 19  


Marcelus Alexander
Shakeel Anjum
Prasenjit Banerjee   
Ranjit Banerjee    
Sanjoy K Banerjee   
Emil Barla
Prosanta Kumar Basu Thakur    
Swapan Bhaumick   
Korula Cherian
Animesh Das
Gautam Datta  
Kaushik Dutt   
John George   
Parwez Hameed
Arvind Khosla   
Parimal Kongari   
Devashish Das Mahapatra  
Robin Mallik
Saibal Mallik
Venu Gopal Mani   
Arun Mathur   
Sudhir Mathur   
Sujit Mazumdar    
Asit Mitra    
Robin Mitra
Rahul Mukherjee   
Shyamarghya Mukherjee   
Amitava Mukherji   
Sandip Mukherji   
Raj Mundul   
Bikash Nandy   
Marek Papee    
Munmun Prasad
Prakash Chandra Prasad
Sushil Rajgaria
Vv Giri Rao
Kevin Redden   
Sukumar Roy
Mridul Kumar Sahani    
Gautam Sanyal    
Jaisoorya Sarkar
Shantanu Sarkar   
Chiranjit Sen
Dhiman Sen   
Kunal Sen   
Ashit Shaw
Gurvinder Shergill
Ramesh Singh   
Harsha Vardhan Sinha   
Pk Sinha (Sinha)   
Amal Ajit Soren
Maurice Tirkey
Samarjit Kumar Varma